Tillbaka

 

 

Standarder


Europastandarden för varmförzinkning har beteckningen EN ISO 1461 "Varmförzinkade beläggningar på tillverkade järn- och stålföremål - Specifikationer och provningsmetoder". Nedan redovisas även branschstandarder för skikttjocklekskontroll, efterbearbetning och vidhäftningsprovning, liksom allmänna leveransbestämmelser för varmförzinkning.

Omfattning och tillämpning


I standarden anges fordringar på zinkbeläggningar påförda genom varmdoppning av produkter tillverkade av stål och gjutjärn, t ex konstruktioner av profilstål, rör och/eller plåt, föremål tillverkade av obelagd ståltråd, smidda och stansade stålföremål, vissa gjutjärnsföremål, små föremål och liknande produkter.
Efterbehandling av varmförzinkade produkter omfattas inte av denna standard, utan beställes separat.

I tabellen nedan anges minimikrav på skikttjocklek för olika godstjocklekar enligt EN ISO 1461. I tidigare gällande svensk standard, SS 3583, fanns två klasser (B och C) med tjockare zinkskikt, vilka försvunnit i nuvarande standard. Vid önskemål om tjockare skikt hänvisas istället till den nationella bilagan NA till SS-EN ISO 1461. I denna anges tre högre tjockleksklasser samt ges rekommendationer om stålval för att erhålla de högre skikttjocklekarna. Se även "Val av stål".

Minimikrav på skikttjocklekar i µm hos varmförzinkat stål enligt SS-EN ISO 1461:

Godstjocklek i mm

Lokal skikttjocklek* (minimum)

µm

Lokal skiktmassa* (minimum) g/m2

Medelvärde skikttjocklek** (minimum)

µm

Medelvärde skiktmassa** (minimum) g/m2

Stål > 6

70

505

85

610

Stål > 3 - < 6

55

395

70

505

Stål > 1,5 - < 3

45

325

55

395

Stål < 1,5
35
250
35
325

Gjutgods > 6

70

505

80

575

Gjutgods < 6

60

430

70

505

Skikttjocklekar enligt gällande svensk (och internationell) standard, SS-EN ISO 1461:2009. Om inget annat anges vid beställning fås skikttjocklekar enligt ovanstående tabell.

Hur mätningen skall utföras framgår av branschstandarden "Skikttjocklekskontroll"


*   Minimum lokal skikttjocklek.
**  Medelskikttjocklek hos varje provföremål.

 

Godstjocklek (mm)

Fe/Zn 115

Fe/Zn 165

Fe/Zn 215

 

Min lokalt

värde (µm)

Min medelvärde

(µm)

Min lokalt

värde (µm)

Min medelvärde

(µm)

Min lokalt

värde (µm)

Min medelvärde

(µm)

Steel > 6 mm

100

115

145

165

190

215

Steel > 3 - < 6 mm

85

95

100

120

115

140

Steel < 1 - < 3

60

70

70

95

 

 

Skikttjocklekar i µm enligt nationell bilaga NA till standarden SS-EN ISO 1461:2009. Om kunden önskar tjockare skikt än enligt standard, se ovan, ska detta överenskommas med varmförzinkningsföretaget. För att stålet ska vara tillräckligt reaktivt måste material med högre kiselhalt väljas, se nedan.

 

Tjockleksklasser

Riktvärde (%)

Intervall (%)

Fe/Zn 115

0,18

0,15-0,21

Fe/Zn 165

0,25

0,22-0,28

Fe/Zn 215

0,32

0,29-0,35

Kiselhalter som krävs för att uppnå de skikttjocklekar som anges i tabellen ovan.

 

Minimikrav på skikttjocklekar i µm hos centrifugerat gods, enligt SS-EN ISO 1461:

Föremål och godstjocklek
Lokal skikttjocklek* i µm
Medelskikttjocklek** i µm

Föremål med gängor:

> 6 mm  diameter

< 6 mm diameter

 

40

20

 

50

25

Andra föremål, även gjutgods

> 3 mm

< 3 mm

 

 

45

35

 

 

55

45

*   Minimum lokal skikttjocklek, µm.
**  Medelskikttjocklek hos varje provföremål, µm.

 

Varmförzinkning av tunnplåt - Skikttjockleksklasser:

Beteckning Min. skikttjocklek
g/m2
Min. skikttjocklek
µm*
350
350
300
(25)
275
275
235
(20)
225
225
195
(16)
200
200
170
(15)
140
140
120
(10)
100
100
85
(7)

Beläggning på båda sidor av en kvadratmeter. Minimivärdet gäller endast för ett prov.

* Beläggning i mikrometer på en sida (endast för information).


Tunnplåt varmförzinkas normalt efter ASTM 525.


BRANSCHSTANDARD - EFTERBEARBETNING


Följande standard har framtagits för efterarbete (rensning) vid varmförzinkning och grundar sig på gjorda erfarenheter och förekommande standarder (EN ISO 1461). Standarden gäller för gods som varmförzinkats i lågtemperatur (440-470 oC).

Branschstandard - Efterbearbetning och reparation

BRANSCHSTANDARD - SKIKTTJOCKLEKSKONTROLL


Följande standard för skikttjocklekskontroll (mätning) vid varmförzinkning är en praktisk tilllämpning av EN ISO 1461, som tillfredsställer rimliga krav från kunden samtidigt som omfattningen av varmförzinkarens mätningar blir överkomliga.

Branschstandard - Skikttjocklekskontroll

BRANSCHSTANDARD - VIDHÄFTNINGSPROVNING

Att kontrollera vidhäftningen hos varmförzinkade skikt är ingen lätt uppgift. Detta är dock ett försök att få till stånd en kontrollmetod som kan vara till gagn för branschen.

Branschstandard - Vidhäftningsprovning

 

ALLMÄNNA LEVERANSBESTÄMMELSER

Leveransbestämmelser för legoytbehandlingstjänster antagna år 2001 av Nordic Galvanizers, svenska avdelningen, i samarbete med Svensk Ytbehandlings Förening och Svensk Pulverlackteknisk Förening.

Allmänna leveransbestämmelser, NGAL11


 

 

Tillbaka